20220506 Buddha's Birthday Celebration 佛誕慶祝活動
Video 1
Video 2
DSC_0895
DSC_0837
DSC_0904
DSC_1001
DSC_0917
DSC_0852
DSC_0876
DSC_0891
DSC_0922
DSC_0931
DSC_0900
DSC_0909
DSC_0913
DSC_0943
DSC_0949
DSC_0962
DSC_0959
DSC_0964
DSC_0966
DSC_0990
DSC_0971
DSC_0978
DSC_0988
DSC_0996